College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters werkt op grond van de kerkorde als een zelfstandig college onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het college wordt gevormd door een voorzitter, secretaris, boekhouder en een aantal leden. Het college van kerkrentmeesters zorgt er voor dat er faciliteiten zijn zodat de gemeente “kerk” kan zijn. Dat betekent:

 1. Een goed beheer van de gebouwen.
  De kerk, de ontmoetingsruimten en terreinen moeten in een goede staat van onderhoud verkeren, passend bij de eisen die daaraan worden gesteld.
 2. Een verantwoord beheer van de financiën
  Uitgangspunt is een sluitende begroting en jaarrekening. De reserveringen die in de balans worden opgenomen, zijn bestemd voor investeringen en groot onderhoud.
 3. Zorg voor personele zaken
  Uitgangspunt is dat er een zorgvuldig personeelsbeleid wordt gevoerd voor medewerkers en vrijwilligers.

Hoofdactiviteiten zijn:

 • Onderhoud en beheer van het kerkelijk onroerend goed en inventaris
 • Zorg dragen voor het beschikbaar zijn van de ruimten voor eredienst en andere activiteiten
 • Verzorgen van de gemeentelijke ledenadministratie
 • Bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek
 • Verzorgen van het personeelsbeleid en arbeidsrechtelijke aangelegenheden
 • Zorg dragen voor de veiligheid van de gebouwen
 • Zorg dragen voor voldoende geldwerving
 • Het beheer van de verzekeringspolissen
 • Het beheer van de archieven

Het college heeft als doel om zodanige materiële en financiële voorwaarden te scheppen dat de gemeente kan functioneren binnen de daarvoor vastgestelde regels, richtlijnen en kaders. Het college ontwikkelt en onderneemt beheersmatige activiteiten om de groei en ontwikkeling van de gemeente mogelijk te maken. Uitgangspunt daarbij is dat in onze gemeenschap de verbondenheid tot uitdrukking komt door de financiële lasten gezamenlijk te dragen
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit de volgende leden:

 

Max Vos - voorzitter
Theo van der Meijden - secretaris 

Jonnie in 't Veld  - penningmeester

Chris van Andel

Kees Swart