Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 1 kerkelijk werker, een voorzitter, vice-voorzitter, ouderling-scriba,, ouderling kerk-rentmeester en 3 wijkouderlingen, 1 jeugdouderling, 4 diakenen en 1 ouderling met bijzondere opdracht.

De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen: bestaande uit kerkelijk werker, voorzitter, vice- voorzitter, een lid uit het College van Kerkrentmeesters, de scriba, en een diaken.
Het is hun taak om de agenda vast te stellen en punten voor te bereiden voor de kerkenraadsvergadering.

De kerkenraad vergadert iedere maand.

De pastorale zorg wordt geboden door de kerkelijk werker, wijkouderlingen, jeugdouderling, contactpersonen en heeft tot doel het geestelijk leven binnen onze gemeente te versterken en te werken aan een goede en hechte onderlinge gemeenschap.
Er is zeker aandacht voor mensen die zich in lastige of moeilijke situaties bevinden.

Voor veel mensen - zowel actieve gemeenteleden, als randkerkelijke gemeenteleden- komt de kerk (weer) in beeld op belangrijke kruispunten in hun leven: bij doop, huwelijk, ziekte en begrafenis.
Mensen maken in het leven ingrijpende gebeurtenissen mee op het gebied van hun persoonlijk leven, gezondheid, maatschappelijke carrière enz. De kerk wil ook dan graag om mensen heen staan met gebaren van troost en nabijheid, liederen, gebeden en teksten. Deze zijn voor veel mensen juist dan van onschatbare waarde. 

Als we als gemeente en als individueel gemeentelid leven naar onze bijbelse roeping als Christenen, dan merken mensen om ons heen dat vanzelf en mogen we iets uitstralen. We mogen dan de liefde van onze Hemelse Vader verspreiden!


Voor correspondentie met de kerkenraad kunt u contact opnemen met onze scriba mw. A.H. den Bok-Treffers.tel. 06-48633755 of email:scriba.dm@gmail.com


Beleidsplan Gereformeerde kerk "de Hoeksteen" Dussen - Meeuwen

Plaatselijke regeling